Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Predávajúci je ako správca osobných údajov registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov.

2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, emailová adresa kupujúceho, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy. Ak nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu (informácie súvisiace s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho, atď.). Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzavretie kúpnej zmluvy.

4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje pri objednávke prevedené v E-SHOPE uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.

5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez súhlasu kupujúceho predávané tretím osobám.

6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu päť (5) rokov. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

7. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 5) prevádza spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady potrebné na poskytnutie informácie.
VÝHODY
  • Poštovné ZADARMO pri nákupe nad 35
  • Rýchle doručenie
  • Zľavy, akcie a novinky mailom
  • Vždy viete, čo máme skladom