Obchodní podmínky www.homemix.sk
Obchodné podmienky
•Tieto OP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť HOMEMIX s.r.o. , IČO 52 110 524, so sídlom Námestie SNP 143/G, 958 01 Partizánske, SR, Zapísaná na Okresnom súde Trenčín, oddiel Sro, vložka 37548/R. - ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“ alebo „HOMEMIX“) a na strane druhej je kupujúci a/alebo objednávateľ, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“).

1. Vymedzenie pojmov
•predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu www.homemix.sk
•kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
•tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.homemix.sk
•objednávka - kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

2. Objednávka
Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky 0918 610 206/207 alebo e-mailom info@homemix.sk.

3. Storno objednávky
Všetky prijaté elektronické objednávky tovaru sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom e-mailu info@homemix.sk . Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol v objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 7-ich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho sa nevzťahuje pri osobnom prevzatí tovaru na adrese prevádzky alebo v sklade internetového obchodu, ak je tento zakúpený priamo, bez predchádzajúcej objednávky.

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:
• zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr, spolu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu, resp. adresou pre vrátenie peňazí. Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy. Uvedené je predávajúci povinný splniť, ak spotrebiteľ v súlade s § 9 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z.z. preukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Kupujúcemu budú bez zbytočného odkladu vrátené platby, ktoré od neho predávajúci prijal, vrátane poštovného.
• tovar, pokiaľ je už prevzatý, zašle kupujúci na adresu predávajúceho
Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:
HOMEMIX s.r.o.
Námestie SNP 143/G, 958 01 Partizánske

•tovar nesmie byť poškodený, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal
•tovar zašle kupujúci na adresu prevádzky ako balík, nie na dobierku

Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Zákazník môže použiť na odstúpenie od zmluvy:
Formulár odstúpenie od zmluvy

Objednávateľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy, taktiež nemôže odstúpiť pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa, pri tovare určeného osobitne pre jedného objednávateľa, pri tovare, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov) alebo pri tovare, ktorý rýchlo podlieha skaze.

5. Dodacie podmienky
Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je max. 4-5 týždňov. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.
Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) a návod na používanie, prípadne záručný list.

6. Poplatky za prepravu
Pri nákupe nad 300 € na dobierku alebo pri osobnom odbere, môže predávajúci požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy na účet predávajúceho, a to do 50% z celkovej ceny objednávky a najneskôr do 24 hodín od jej potvrdenia.

Tovar je zasielaný prostredníctvom Slovenskej pošty a.s., poplatky za dodanie tovaru sú rátané podľa cenníka Slovenskej pošty. Pri doručení tovaru zaslaného na dobierku - na adresu či priamo na poštu, hotovosť preberá od zákazníka prepravca – t.j. Slovenská pošta.


7. Osobné prevzatie tovaru
Osobné prevzatie tovaru je možné na adrese prevádzky obchodu www.homemix.sk, prípadne v hlavnom sklade. Termín osobného prevzatia bude vopred dohodnutý e-mailom alebo telefonicky.

8. Záruka, reklamácia a servis
Reklamácie sa posielajú na adresu prevádzky HOMEMIX s.r.o, Námestie SNP 143/G, 958 01 Partizánske.
Reklamačná doba plynie odo dňa prijatia výrobku na adrese prevádzky.
Kupujúci si skontroluje tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať.
Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, prípadne je ohraničená dátumom spotreby. Kupujúci doručí reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane záručného listu alebo faktúry.
Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým alebo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, prípadne iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté závady a poškodenia tovaru, spôsobené živelnou pohromou.
Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu info@homemix.sk alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.


9.Orgán dozoru
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Poskytovanie info: info@soi.sk tel. č. 032/640 01 09


10. Záverečné ustanovenia
Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. V takomto prípade Kupujúci - spotrebiteľ môže spor riešiť on-line info@homemix.sk alebo telefonicky: 0918 610 206/207. Skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu, predávajúci odporúča kupujúcemu najskôr využiť kontakt na HOMEMIX s.r.o. pre vyriešenie vzniknutej situácie.

Potvrdením objednávky zároveň kupujúci prehlasuje, že sa pred jej vyplnením oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona NR SR č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 01. 01. 2018. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť OP bez predchádzajúceho upozornenia.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito OP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z., aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo svojom informačnom systéme.

VÝHODY
  • Poštovné ZADARMO pri nákupe nad 35
  • Rýchle doručenie
  • Zľavy, akcie a novinky mailom
  • Vždy viete, čo máme skladom